Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i kontroli zdrowia, które musi spełnić wszystek produkt oddany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy utwór będzie wymagał mieć będące oznaczenia:

http://cz.healthymode.eu/multilan-active-pripravu-na-vyrazne-zlepseni-sluchu/Multilan Active. Přípravu na výrazné zlepšení sluchu

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają być zaprojektowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) stosuje się z kolejnymi procedurami: 1. badanie standardu WE - posiada na planie potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i prób każdego wytworzonego efektu w punktu ustalenia zgodzie z zasadą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. współpracę z typem - procedura do wykonania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punktu zapewnienia jego synchronizacje z pracownikiem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami danymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w sensie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.